Sekretesspolicy

Parafon (ROCKWOOL AB)  (“ROCKWOOL”) vill säkerställa din integritet online.

Det är därför som ROCKWOOL har regler, Binding Corporate Rules (BCRs), för dataskydd som ska följas av alla bolag som ingår i ROCKWOOL-koncernen. 

Om du lämnar personlig information till ROCKWOOL via webbplatsen www.parafon.com ("webbplatsen") kommer ROCKWOOL att behandla denna information i enlighet med reglerna i BCRs och den nationella lagstiftningen för behandling av personlig information som antagits av ROCKWOOL A/S i denna Sekretesspolicy.

1. Allmänna principer för behandling av personlig information

Dessa regler säkerställer att behandlingen av personlig information sker på rätt sätt. ROCKWOOL kommer alltid att se till att personlig information:

 • Hanteras korrekt, lagligt och transparent
 • Är tillräcklig, relevant och inte för omfattande
 • Är korrekt och uppdaterad. Felaktig eller ofullständig personlig information korrigeras eller raderas eller så upphör behandlingen av informationen
 • Inte lagras längre än nödvändigt
 • Används för ett specifikt, explicit och legitimt syfte och bearbetas i enlighet med detta syfte
 • Lagras på ett säkert sätt

2. Typer av personlig information

Vi samlar in och behandlar din personliga information när du samverkar med oss via olika kanaler, inklusive via ROCKWOOL Careers webbplats.

Viss personlig information är nödvändig för att vi ska kunna erbjuda dig de tjänster du har begärt, och viss personlig information kan du uppge frivilligt. Vi kommer alltid att informera dig om vilken personlig information som behövs (t.ex. genom att använda en asterisk (*)) och vad som händer om du inte uppger sådan information till oss, till exempel att vi inte kan erbjuda dig alla tjänster. 

Personlig information som vi samlar in och behandlar kan delas in i följande kategorier:

 • Kontaktinformation som namn, adress, telefonnummer, e-postadress, befattning, arbetsplats etc.
 • Information som du uppger när du kontaktar oss via kontaktformulär online
 • Profilinformation om du skapar en profil eller ett konto hos oss, inklusive ett användarnamn och krypterat lösenord
 • Användarinformation, t.ex. tekniska data om användning och visning, inklusive IP-adresser när du besöker våra webbplatser eller appar, inklusive på tredje parts webbplatser (mer information finns under punkt 5 nedan).
 • Vid rekrytering via ROCKWOOL Careers webbplats kommer vi att kommer vi dessutom att bearbeta
  • Kompetens, utbildning och arbetslivserfarenhet
  • Resultat från bedömningar som gjorts under rekryteringsprocessen
  • Ålder och kön

   I början av rekryteringsprocessen samlar vi inte in information om etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk tro, fackligt medlemskap, genetiska/biometriska data, sexuell läggning och/eller hälsa. Vi kan dock behöva samla in viss personlig information eller information från kriminalregister i ett senare skede under rekryteringsprocessen om lokala anställningsregler kräver detta.

3. Vårt syfte med behandlingen av personlig information

Vi använder bara din personliga information för legitima syften och normalt sett behandlar vi endast din personliga information om:

 • Du har gett ditt samtycke till sådan behandling eller
 • Behandlingen är nödvändig för att uppfylla förpliktelserna i ett avtal eller
 • Behandlingen är nödvändig för att följa gällande lagar eller
 • Behandlingen är nödvändig för de legitima intressen som vi eller tredje part har, och sådan behandling inte anses vara skadlig för dig, till exempel för att utveckla, utvärdera, marknadsföra och sälja våra produkter och tjänster, utveckla och upprätthålla affärsrelationer med våra kunder, leverantörer och andra affärsrelationer, t.ex. genom kundsegmentering och analyser och förberedelser av statistik.

Vi behandlar din personliga information för följande syften:

 • För att underlätta användningen av webbplatsen, våra tjänster och produkter.
 • För att hålla kontakten med dig som kund.
 • För att skicka dig nyhetsbrev eller annat marknadsföringsmaterial, inklusive enkäter om du har begärt detta.
 • För att ge allmän kundservice och support.
 • För att få kunskap om hur våra olika tjänster, inklusive webbplatser och applikationer, används samt utvärdera och förbättra dessa.
 • För att skapa och utnyttja affärsmöjligheter, s.k. leads
 • För att rekrytera för lediga tjänster.
 • För att spara kandidater för eventuell framtida rekrytering.
 • För att spara ansökningar för eventuell framtida rekrytering
 • För att hitta intressanta kandidater eller lagra dessa i kandidatdatabaser.
 • För att följa gällande lagar.

4. Valmöjlighet

Webbplatsen ger användarna valmöjlighet, det vill säga att du själv kan välja om du vill få våra nyhetsbrev, specialerbjudanden och annan information om nya funktioner, evenemang och tjänster. Marknadsföringserbjudanden kommer att beskrivas för dig innan data samlas in och du måste ge ditt samtycke för att vi ska kunna skicka marknadsföringsmaterial till dig via e-post. Om du vill bli borttagen från en e-postlista och inte få framtida meddelanden om ett visst ämne, är det bara att klicka på länken unsubscribe/avregistrera som finns längst ner i e-postmeddelandet.

5. Cookies

Vi använder cookies på vår webbplats. Läs mer om användningen av cookies i vår Cookie Declaration.

6. ROCKWOOL-koncernen

Personlig information som samlas in kan överföras internationellt mellan juridiska enheter i ROCKWOOL-koncernen för de aktuella syftena under förutsättning att sådan överföring av personlig information är tillåten enligt gällande lag.

När det gäller juridiska enheter inom ROCKWOOL-koncernen som finns i länder utanför EU/EES och som inte anses vara ett säkert tredje land (dvs. inte har ett tillräckligt bra dataskydd), fungerar ROCKWOOL BCRs som en legitim grund för överföring av din personliga information.

En översikt över ROCKWOOL-koncernen finns här.

7. Utlämnande, överföring och tillgängliggörande av personlig information till tredje part

Utlämnande och överföring av din personliga information till tredje part (juridiska enheter utanför ROCKWOOL-koncernen) sker i minimal utsträckning och sker alltid med en adekvat nivå av dataskydd. Vi kan lämna ut eller göra personlig information tillgänglig för tredje part under följande omständigheter:

 • Tredje part utför tjänster för vår räkning, t ex hosting, IT-support, marknadsföringstjänster, administrativa tjänster etc. Sådan tredje part får endast behandla personlig information i enlighet med våra instruktioner och enligt ett skriftligt databehandlingsavtal.
 • För att påvisa, utöva eller försvara våra lagliga rättigheter.
 • Om du har lämnat ditt förhandsgodkännande för överföring av personlig information till tredje part.
 • Vid eventuell fusion, försäljning, joint venture, överlåtelse, överföring eller annan disposition av hela eller någon del av ROCKWOOLs tillgångar eller aktier (inklusive utan begränsning i samband med konkurs eller liknande förfarande).
 • På så sätt som anges i vår cookiepolicy, se punkt 5 ovan.

Om mottagaren av personlig information är lokaliserad i ett land utanför EU/EES som inte säkerställer en adekvat nivå av dataskydd, överför vi endast din personliga information till en sådan mottagare efter att denne har skrivit under ett överföringsavtal som baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler.

8. Ditt samtycke

Som nämnts ovan kommer vissa av våra aktiviteter kräva ditt samtycke. I dessa fall har du rätt att återkalla ditt samtycke när som helst.

Om du återkallar ditt samtycke slutar vi att behandla din personliga information, såvida inte, och i den utsträckning, den fortsatta bearbetningen eller lagringen är tillåten eller krävs enligt gällande personuppgiftslagstiftning eller andra tillämpliga lagar och förordningar. 

Notera att återkallandet av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av den behandling som skett innan du återkallade ditt samtycke. Det kan också vara så att vi inte kan tillgodose dina önskemål eller tillhandahålla våra tjänster om du återkallar ditt samtycke.

9. Säkerhet

ROCKWOOL förbinder sig att säkerställa att det finns lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda din personliga information och Webbplatsen har säkerhetsåtgärder på plats för att skydda mot förlust, missbruk och ändring av personlig information som är under vår kontroll.

10. Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till din personliga information som behandlas, med förbehåll för vissa undantag enligt lag. Du kan dessutom bestrida insamling och vidare behandling av din personliga information och du har rätt att korrigera din personliga information om det behövs. Du kan också begära att vi begränsar behandlingen.

Vi kommer att radera eller korrigera all information som är felaktig eller inaktuell om användaren begär det.

Du kan begära att information som lämnats till ROCKWOOL Careers webbplats tas bort när som helst. Informationen lagras emellertid i enlighet med gällande lagar och regler. Data kommer att rensas utifrån lokala regler för utrensning som är konfigurerad i systemet. Lagringsperioden är 6 månader, såvida inte lokala lagar kräver en längre eller kortare obligatorisk lagringsperiod.

Vi tar också bort din personliga information utan onödigt dröjsmål om vi inte har rättslig grund för att fortsätta behandlingen, t.ex. om behandlingen är nödvändig för att påvisa, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk eller nödvändigt för att uppfylla villkoren i ett avtal.  

Var vänlig och kontakta oss för att utnyttja någon av ovan nämnda rättigheter (Se punkt 13).

När det gäller sådan begäran behöver vi relevant information för att kunna hjälpa dig, t.ex. ditt fullständiga namn och din e-postadress så att vi kan identifiera dig. Vi kommer att svara på din begäran så snart som möjligt och senast inom en månad.

Om du inte tycker att vi behandlar din personliga information på rätt sätt, har du också rätt att klaga hos din lokala tillsynsmyndighet för dataskydd.

11. Klagomål

Om du har några klagomål angående ROCKWOOLs behandling av personlig information är, du välkommen att kontakta oss när som helst (se punkt 13).

Vi kommer att titta på ditt klagomål och om nödvändigt kontaktar vi dig för att få ytterligare information. Vi kommer alltid att bekräfta mottagandet av ditt klagomål eller invändning inom 5 arbetsdagar. 

Vi försöker att behandla eventuella klagomål eller invändningar inom en månad.  Om det inte går att fatta ett beslut inom en månad kommer vi att informera dig om skälen till förseningen och när ett beslut kan förväntas (högst 6 månader från mottagandet).

När som helst, före, under eller efter klagomålet som beskrivits ovan, kan du också klaga hos din lokala tillsynsmyndighet för dataskydd eller annan relevant domstol eller myndighet.

12. Länkar till andra webbplatser etc.

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser eller till integrerade webbplatser. Vi är inte ansvariga för innehållet på andra företags webbplatser (tredje parts webbplatser) eller för sådana företags verksamhet när det gäller insamling av personlig information. När du besöker tredje parts webbplatser bör du läsa webbplatsens policy för skydd av personlig information och andra relevanta policys.

13. Kontaktinformation

Om du har en förfrågan eller frågor kring vår behandling av din personliga information eller denna sekretesspolicy i allmänhet, är du välkommen att kontakta oss:

ROCKWOOL A/S
Hovedgaden 584
2640 Hedehusene
Denmark

Group Legal Affairs
E-post: dataprotection@rockwool.com

Behöver du hjälp av en expert?

Kontakta vår kundtjänst eller en av våra rådgivare.

Kontakt oss