Leveransvillkor & fraktzonstabell

Leverans-, försäljnings- och betalningsvillkor

Leverans-, försäljnings- och betalningsvillkor fr.o.m. 2023.02.01.

Försäljningsvillkor

SSamtliga priser i prislistan är i SEK och exklusive moms. Parafon leverans-, försäljnings- och betalningsvillkor enligt prislistor, offerter, ordererkännande mm gäller med reservation för ändringar, vilka kan företas av Parafon utan inskränkningar och med omedelbar effekt. Leveransdagens priser gäller om ej annat överenskommits. Emballage ingår i priserna för leverans på Parafon standardpall.
Standardförpackningar bryts ej. Vid önskemål om annan emballering tillkommer kostnad för detta.

Betalningsvillkor

30 dagar netto från fakturadatum. Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta på fakturabeloppet med 12% per år.

Beställning

Produkter markerade med A är lagervaror och levereras inom 2-5 arbetsdagar, förutsatt att beställning är kundservice tillhanda innan kl. 10.30 dag 0 (med reservation för slutförsäljning). Produkter markerade med B eller C är inte lagervaror, kontakta kundservice för lev. tid, ev. min. kvant och omställningstillägg. Övriga format/kanter/färger så kallade specialprodukter offereras efter förfrågan. Alla mått i prislistan är modulmått (om inte annat anges). Ange både produktnamn, kant och format vid beställning.

Avrop

Vid upprättande av avropsorder krävs att köpare upplyser kundservice om förväntad leveransplan.


Vid upprättande av avropsorder för ej lagervaror (B, C) samt specialprodukter och av oss återförsålt material gäller max två månader innan leverans.

Ändring och annullering

All ändring och annullering skall avtalas med Parafon kundservice. Order/ avropsorder på lagervaror kan ändras/ annulleras fram till 48 timmar före leverans. Eventuell ändring eller annullering av ej lagervaror B), C) samt specialprodukter och av oss återförsålt material, sker efter överenskommelse med kundservice.

Fraktvillkor

För fraktfri leverans inom Sverige via vägtransport gäller: Netto varuvärde om minst 29.000 SEK baserade på angivna priser i denna prislista, per lagerställe, leveranstillfälle och leveransadress. Flyg, båt och kurir ingår ej. För leverans understigande netto varuvärde 29.000 SEK tillkommer frakt enligt separat Fraktzonstabell. För leveranser utanför kl 07:00 - 16:00 samt vid tidslossning och ev. expressleveranser tillkommer avgift enligt separat fraktzonstabell.

Avhämtning

För avhämtning på lager skall order vara kundservice tillhanda minst 2 (två) timmar före avhämtning. Avhämtning på lager kan ske mellan 07.00-16.00. Expeditionsavgift om 100 SEK per avhämtning tillkommer. För order som är godkänd för hämtning med kortare varsel än 2 timmar från beställning tillkommer en extra avgift om 200 kr.

Leveransvillkor

Parafon levererar allt material enligt incoterms DAP (Delivered At Place). Leveranstid bekräftas i varje enskilt fall och avser, om inget annat anges, leveransdag på plats. Leveranstid på ej lagerförda produkter lämnas efter förfrågan.

Inom Sverige sker leverans per bil om inget annat avtalas och alltid vid vägkant så nära den angivna destinationen som möjligt. Lossning av gods ingår ej varför mottagare skall ha nödvändig utrustning för lossning av gods.

Vid mottagandet skall skicket på gods kontrolleras. Vid förekomst av synlig skada på gods skall detta noteras på fraktsedeln och bevittnas/styrkas av chaufförs signatur. Fraktsedeln får ej lämnas blank.

Det är mottagarens ansvar att kvittera leveransen. Kvitterar mottagare ej gods kan det ej heller senare reklameras eller finnas efterföljande klagomål angående antal och slag.

Transportskador

Synlig skada skall anmälas snarast till Parafon Kundservice. Dold skada skall anmälas inom 7 dagar. Eventuell transportförsening i jämförelse med orderbekräftelse skall omedelbart återkopplas till Parafon Kundservice.

Information som ska tillhandahållas för en transportreklamation:

  • Påskriven fraktsedel
  • Övergripande bilder på allt skadat gods
  • Närbilder på det skadade godset
  • Bilder på det skadade godsets innehåll
  • Kommentar om händelsen
  • Kund är ansvarig för att förvara skadat gods till dess reklamationen är avslutad

Utan denna informationen kan en reklamation ej genomföras gentemot transportbolag.

Försening av leverans

Försening av leverans oavsett orsak och omfattning berättigar inte köpare till att upphäva beställning. I övrigt gäller Allmänna bestämmelser för leverans av byggnadsmaterial ABM07.

Produkter och service

Parafonprodukters tekniska specifikationer är angivna med förbehåll för ändringar. Skickade eller visade prover skall betraktas som typprover. Parafon garanterar ej att levererade produkter överensstämmer till fullo med typprover. Parafon hjälper till med mängdberäkning i undantagsfall. Vid de tillfällen Parafon hjälper köpare med teknisk rådgivning och service, kan Parafon inte på något sätt hållas ansvarig.

Returnering av produkter

Lagervaror (markerade med A i prislistan) som är i gott skick och obruten förpackning kan inom tre (3) månader från leveransdatum returneras efter överenskommelse mellan köpare och Parafon. I de fall godset tas åter till lager ombesörjer köparen god emballering av produkterna samt avtalar hur returen skall ske med vår kundservice. Köparen står för samtliga kostnader som kan hänföras till detta. Efter godkänd ankomstkontroll ställs kredit ut. Returavdrag om 20% av det fakturerade värdet exkl. moms sker vid och för all accepterad retur. Ej lagervaror, dvs. B, C eller specialprodukter tas inte i retur.

Reklamation av produkter

Reklamationsanmälan avseende bristfälligt innehåll i leverans eller defekt produkt skall göras till Parafon Kundservice. Reklamation skall ske inom 7 dagar efter upptäckt av eventuellt fel. Dock ej senare än tre (3) månader efter leverans.

För att underlätta hantering av reklamationsärende ska varumottagaren följa nedanstående:

  • Notering av synlig godsskada eller varubrist på fraktsedel.
  • Omgående anmälan, dock senast inom 5 dagar från mottagandet av leveransen, till Parafon Kundservice, icke synlig godsskada eller varubrist.
  • Tillhandahålla information om produkttyp, tillverkningsdatum och klockslag från produktens baksidesmärkning.
  • Inkomma med eventuellt ekonomiskt krav senast 60 dagar efter anmäld reklamation.

Tidpunkt för reklamationsanmälan är då Parafon kundservice mottager meddelande om specificerad anmärkning samt dokumentation enligt ovan.

Om kund själv vill och kan åtgärda ett problem som uppkommit pga av defekta produkter, och önskarersättning för kostnader i samband med det, ska särskild 
överenskommelse med Parafon göras och bekräftas innan arbetet påbörjas. I övrigt gäller Allmänna bestämmelser för leverans av byggnadsmaterial ABM07.

Force majeure

ICC Force Majeure Clause 2003 tillämpas enligt dessa villkor. Förutom denna räknas följande situation som force majeure: cyberterrorism och andra typer av cyberattacker, säkerhetsincidenter, oavsiktliga avbrott och dataförlust, samt liknande händelser.

Ansvarsbegränsning

Parafon, del av ROCKWOOL International, ansvarar inte gentemot Kunden för direkt skada och/eller följdskada eller förlust, inklusive, men inte begränsat till, egendomsskada, förlorad vinst eller intäkt, skadat affärsanseende, förlorad försäljning eller annan likande oförutsedd skada, följdskada eller förlust.

I alla fall där Parafon har skyldighet att betala för direkta skador ska sådan ersättning inte överstiga 15% av det fakturerade värdet för Varorna och/eller Tjänsterna.

Eventuella anspråk på Parafon, förutom sådana som godkänts av Parafon, preskriberas 2 (två) månader från det datum då Varorna skickades eller Tjänsterna utfördes av Parafon.

Parafon ger inte några utfästelser eller garantier av något slag till Kunden, varken uttryckliga eller underförstådda.

I övrigt gäller Allmänna bestämmelser för köp av varor till yrkesmässig byggverksamhet (ABM 07) vilket innebär att något vite, skadestånd eller annan ersättning inte ska utgå för det fall att Parafon är försenat med leverans av varan.
Dessutom ska inte bestämmelserna i ABM 07 punkt 22 och punkt 24 vara tillämpliga; Parafon ansvarar således inte för annan skada än för fel i levererad vara och är heller inte skyldigt att inneha en försäkring under de villkor som stadgas i ABM 07.

Tillämplig lag och behörig domstol

Dessa Villkor regleras av lagen i det land där Parafon har sitt säte utan hänsyn till lagvalsbestämmelser.

FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor (Wienkonventionen angående köp av varor, 1980) tillämpas inte i villkoren och är uttryckligen exkluderad.

Alla tvister mellan Parafon och Kunden ska avgöras av behörig domstol i en stat eller en provins där Parafon har kontor eller verksamhet.

Rockwool uppförandekod

Parafon, som del av ROCKWOOL international har en Uppförandekod som säkerställer att ROCKWOOL tillämpar en hög integritetsnivå. ROCKWOOL har anslutit sig till FN-initiativet Global Compact vilket innebär att koncernen förbinder sig att ta ansvar på områden som rör mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption. ROCKWOOL förväntar sig att Kunden ska följa samma principer.

ROCKWOOL har ett visselblåsarsystem som gör det möjligt för tredje part att rapportera allvarliga och känsliga frågor rörande brott mot affärsetiken. Närmare
uppgifter om ROCKWOOLS Uppförandekod finns på www.ROCKWOOLgroup.com.

Parafon har många års erfarenhet av undertaksdesign och akustiskreglering. Vi ställer gärna vår kunskap till Ert förfogande, genom dokumentation och personlig
service, från projektering till färdigställd byggnad. Vi reserverar oss för tryckfel samt förbehåller oss rätten att vid sortiments- och produktionstekniska korrigeringar ändra utan föregående varsel.

Fraktzonstabell

Gäller från den 1 februari 2022 och tills vidare.

Nettovärde kr/leverans Fraktkostnad kr netto/leverans i respektive zon
  Zon 1 Zon 2
0-6.999 1.200 1.400
7.000-15.999 1.000 1.300
16.000-24.999 800 1.000
>25.000 0 0

Behöver du hjälp av en expert?

Kontakta vår kundtjänst eller en av våra rådgivare.

Kontakt oss