Myynti- ja toimitusehdot

Tarvitsetko lisätietoa?

Täältä löydät asiakaspalvelumme ja aluemyyntipäälliköidemme yhteystiedot.

Ota yhteyttä

WEB RGB ROCKWOOL™ logo - Primary Colour

1. Määritelmät

Näissä yleisissä myynti- ja toimitusehdoissa (M&T) “ROCKWOOL” viittaa tarjouksessa, tilausvahvistuksessa, sopimuksessa tai vastaavassa asiakirjassa mainittuun myyjään. Tällaiseen tarjoukseen, tilausvahvistukseen, sopimukseen tai vastaavaan yhdessä näiden M&T ehtojen kanssa viitataan termillä ”Sopimus”. Näitä M&T ehtoja sovelletaan Sopimukseen ellei ROCKWOOL ole kirjallisesti toisin sopinut. Nämä M&T ehdot korvaavat kaikki muut ehdot joihin mahdollisesti viitataan Asiakkaan ostotilauksessa tai muissa asiakirjoissa, ”Tuotteet” viittaa ROCKWOOL:in tarjoamiin ja toimittamiin tuotteisiin. ”Palvelut” viittaa ROCKWOOL:in toimittamiin palveluihin. ”Asiakas” viittaa luonnolliseen henkilöön tai oikeushenkilöön joka tekee ostotilauksen tai solmii sopimuksen ROCKWOOL:in kanssa.

2. Sitovuus

ROCKWOOL:in tekemä ja Asiakkaan hyväksymä tarjous sitoo ROCKWOOL:ia vain jos Asiakas on hyväksynyt sen ilman muutoksia tai jos ROCKWOOL on ryhtynyt toteuttamaan sitä. Jos tilausvahvistus on Asiakkaan mielestä virheellinen, tulee Asiakkaan ilmoittaa siitä ROCKWOOL:ille kahden (2) työpäivän sisällä tilausvahvistuksen päivämäärästä, muussa tapauksessa tilausvahvistus on sitova.

3. Toimitetut tiedot

Asiakaan tulee antaa ROCKWOOL:ille oikeat, täydelliset ja luotettavat tiedot. ROCKWOOL ei ole velvollinen tarkistamaan näiden tietojen oikeellisuutta, täydellisyyttä tai luotettavuutta. ROCKWOOL on velvollinen toimeenpanemaan tilauksen vain jos Asiakas on toimittanut ROCKWOOL:in tarvitsemat tiedot. Mikäli ROCKWOOL:ille koituu vahinkoja asiakkaan antaman väärän tai epätäydellisen tiedon vuoksi, on Asiakas velvollinen korvaamaan ROCKWOOL:ille aiheutuneet vahingot.

4. Hinta

Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, Tuotteiden hinta perustuu toimituspäivänä voimassa olevaan hinnastoon. Mikäli hinnat nousevat tilausvahvistuksen ja toimituspäivän välissä, on Asiakkaalla oikeus peruuttaa vielä toimittamattomien Tuotteiden tilaus kahdeksan (8) työpäivän sisällä uuden hinnaston julkaisupäivästä.

Tämä peruutusoikeus koskee vain yli 5% hinnakorotuksia.

Toimitettujen Tuotteiden omistusoikeus säilyy ROCKWOOL:illa kunnes Asiakas on kokonaisuudessaan maksanut Tuotteet.

Mikäli ROCKWOOL joutuu suorittamaan ylimääräisiä Palveluita joita ei ole erikseenhinnoiteltu tarjouksessa tai jos tilauksen koko on eri kuin ROCKWOOL:in tarjouksen perusteena olleet määrät, on ROCKWOOL oikeutettu veloittamaan kohtuullisen korvauksen ylimääräisistä Palveluista tai liittyen tarjouksesta poikkeavaan tilauksen kokoon.

Asiakkaan tulee ilmoittaa ROCKWOOL:ille kirjallisesti laskun virheellisyydestä viidentoista (15) työpäivän sisällä laskun päivämäärästä, muussa tapauksessa Asiakkaan katsotaan hyväksyneen laskun.

5. Maksut

ROCKWOOL:illa on turvatakseen saatavansa oikeus vaatia Tuotteiden ja Palveluiden hinnan maksamista etukäteen täysimääräisesti tai osittain.

Ellei toisin ole kirjallisesti sovittu, Asiakkaan tulee maksaa ROCKWOOL:in lähettämä lasku kolmenkymmenen (30) kalenteripäivän sisällä laskun päivämäärästä laskussa määrätyllä valuutalla ja maksutavalla.

Asiakkaan suorittaman maksut käytetään aina seuraavassa järjestyksessä: (1) Asiakkaan ROCKWOOL:ille velkaa olevien kulujen kattamiseen (2) Erääntyneiden viivästyskorkojen kattamiseen (3) Vanhimpien Asiakkaan erääntyneiden laskujen maksamiseen. Tämä järjestys pätee riippumatta siitä miten Asiakas maksun ROCKWOOL:ille kohdentaa, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu.

Mikäli Asiakas ei maksa laskua eräpäivään mennessä, on ROCKWOOL:illa oikeus keskeyttää toimitukset tai purkaa Sopimus sekä vaatia Asiakkaalta korvausta mahdollisista toimitusten peruuntumiseen tai Sopimuksen purkautumiseen liittyvistä menetyksistä ja kuluista.

6. Tilaus ja toimitus

Asiakkaan tulee tarkistaa tilausvahvistuksen oikeellisuus ja tehdä mahdolliset oikaisupyynnöt viipymättä tai kohtuullisen ajan sisällä. Kohtuulliseksi
ajaksi katsotaan kolme (3) työpäivää jonka jälkeen Asiakkaan on otettava vastaan ja maksettava tilausvahvistuksen mukaiset Tuotteet ja Palvelut. Toimituspäivä ja -osoite on ilmoitettu tilausvahvistuksella. Laskutuspäivä on tuotteiden lähetyspäivä ROCKWOOL:in tehtaalta tai varastolta.

ROCKWOOL toimittaa Sopimuksen mukaiset Tuotteet sovitun Icoterms tai Finnterms toimituslausekkeen mukaisesti ja päättää miten ja kenen toimesta kuljetus hoidetaan. Jos ROCKWOOL asiakkaan pyynnöstä hoitaa Tuotteiden kuljetuksen Asiakkaalle, veloittaa ROCKWOOL siitä kuljetushetkellä voimassa olevan rahtihinnastonsa mukaisen hinnan.

Ellei erikseen ole toisin sovittu, toimitetaan Tuotteet toimitusosoitteeseen ilman maahanpurkua. Asiakas on velvollinen hoitamaan Tuotteiden purun välittömästi kuljetuksen saavuttua. ROCKWOOL:illa on oikeus veloittaa odotusajasta rahtihinnastonsa mukainen maksu.

Mikäli Asiakas ei suorita purkua, on ROCKWOOL:illa oikeus purkaa Tuotteet Asiakkaan kustannuksella, jonka jälkeen vastuu ja riski Tuotteista siirtyy Asiakkaalle. ROCKWOOL voi myös viedä Tuotteet takaisin, jolloin asiakas on vastuullienn korvaamaan odotusajan sekä ROCKWOOL:ille koituneet ylimääräiset kuljetus- käsittely- ja varastointikulut. ROCKWOOL ei tällöin ole vastuussa mistään Asiakkaan suorista tai epäsuorista kustannuksisa liittyen Tuotteiden takaisinvientiin.

7. Vakuutukset

ROCKWOOL ei vastaa Tuotteiden vakuuttamisesta kuljetuksen ajaksi.

ROCKWOOL ei vastaa mistään Asiakkaalle tai Tuotteiden vastaanottajalle tai heidän työntekijöilleen tai omaisuudelleen aiheutuneista vahingoista Tuotteiden toimituksen tai purun aikana.

8. Viivästys

Alle viidentoista (15) työpäivän mittainen viivästys Tuotteiden toimituksessa ei oikeuta Asiakasta peruuttamaan toimitusta.

Riippumatta tällaisen viivästyksen syystä tai laajuudesta, ei se oikeuta Asiakasta vaatimaan korvausta ROCKWOOL:ilta.

9. Virheet ja puutteet

Tuotteiden toimituksen yhteydessä Asiakas tai Tuotteiden vastaanottaja kuittaa Tuotteet vastaanotetuiksi. Mikäli Asiakas tai vastaanottaja ei ole paikalla Tuotteiden toimitushetkellä, ei heillä ole oikeutta reklamoida toimitusmäärästä, toimitustavasta, pakkaustavasta, merkinnöistä tai muusta vastaavasta, ei edes siinä tapauksessa että virhe tai puute on sellainen että sen olisi voinut havaita. Tuotteita vastaanottaessa, paitsi jos virhe tai puute ilmenee kuormakirjasta.

Asiakkaan tai vastaanottajan tulee tarkistaa Tuotteet huolellisesti toimituksen yhteydessä, välittömästi Tuotteiden saapumisen jälkeen.

Huomautukset tai reklamaatiot koskien Tuotteita tai toimitusta tulee tehdä kirjallisesti ROCKWOOL:ille kahdeksan (8) työpäivän sisällä Tuotteiden saapumisesta Asiakkaalle.

Mikäli virhe tai puute on sellainen, että sitä ei ole voitu havaita Tuotteita vastaanotettaessa tässä pykälässä edellä kuvaillulla tavalla, tulee Asiakkaan tehdä kirjallinen huomautus ROCKWOOL:ille kahdeksan (8) työpäivän sisällä virheen havaitsemisesta.

ROCKWOOL:in vastuut virheistä tai laiminlyönneistä lakkaavat kolmen (3) kuukauden jälkeen Tuotteiden toimituksesta.

Mikäli toimituksessa on tapahtunut virheitä tai laiminlyöntejä ja Asiakas on huomauttanut niistä ROCKWOOL:ille edellä kuvailluilla tavoilla, ROCKWOOL voi toimia jollakin seuraavista tavoista:

a. Korjaamalla tai korjauttamalla vialliset Tuotteet, tai vaihtamalla ne ROCKWOOL:in päättämällä tavalla mahdollisimman pikaisesti uudella toimituksella tai osatoimituksella.

b. Hyvittämällä ROCKWOOL:in määrittämä summa, kuitenkin enimmillään toimitettujen Tuotteiden arvo.

ROCKWOOL ei vastaa virheistä jotka ROCKWOOL:in arvion mukaan johtuvat Tuotteiden virheellisestä säilytyksestä, käsittelystä tai asennuksesta, eikä ROCKWOOL:illa tällaisessa tapauksessa ole velvollisuutta korvata tai vaihtaa Tuotteita.

10. Tuotteet ja Palvelut

ROCKWOOL valmistelee asianmukaisella huolellisuudella kaikki tarjoukset liittyen Tuotteiden määriin, laatuun, suoritustasoon ja/tai muihin ROCKWOOL:in Tuotteisiin tai Palveluihin liittyviin ominaisuuksiin, mutta ROCKWOOL ei voi taata etteikö vähäisiä poikkeamia tapahtuisi eikä ROCKWOOL vastaa sellaisista poikkeamista.

ROCKWOOL:illa on oikeus muuttaa Tuotteidensa teknisiä määrittelyitä.

ROCKWOOL ei vastaa siitä että Asiakkaalle toimitetut Tuotteet ovat täsmälleen samanlaisia kuin aiemmin mahdollisesti toimitetut näytteet tai koe-erät.

11. Vastuiden rajaus

Epätäydellisen tai virheellisen toimituksen tapahtuessa mistä tahansa syystä, Asiakkaalla ei ole oikeutta perua Sopimusta tai vaatia hinnanalennusta tai kompensaatiota minkäänlaisista vahingoista.

ROCKWOOL ei vastaa mistään suorista tai epäsuorista Asiakkaalle tai muille osapuolille toimituksen tai Tuotteiden puutteista, virheistä, viivästyksistä tai muista syistä koituneista vahingoista, kuten esimerkiksi rakennusprojektin viivästymisestä tai uudelleenaikatauluttamisesta tai muista vahingoista.

Niissä tapauksissa kun ROCKWOOL on velvollinen korvaamaan suoria vahinkoja, korvaus ei missään tapauksessa ylitä toimitetuista Tuotteista ja/tai Palveluista laskutettua summaa.

ROCKWOOL ei ole vastuussa Asiakkaalle annetusta teknisistä neuvoista tai teknisestä avusta. Tämä koskee myös ROCKWOOL:in neuvoista johuvia vikoja ja virheitä. Asiakas ei ole oikeutettu purkamaan sopimusta, tai vaatimaan hinnanalennusta tai korvauksia teknisistä neuvoista tai teknisestä avusta aiheutuneista vahingoista.

ROCKWOOL ei anna minkäänlaista nimenomaista tai epäsuoraa takuuta asiakkaalle.

12. Force majeure

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) Force Majeure lauseke 2003 pätee tähän Sopimukseen.

Lisäksi seuraavat olosuhteet ovat force majeuren piirissä: kyberterrorismi tai muunlaiset kyberhyökkäykset, turvallisuustilanteet, tietojen tahaton vioittuminen tai hukkuminen, tai muut vastaavanlaiset olosuhteet.

13. Immateriaalioikeudet

Kaikki ROCKWOOL:in toimittamiin Tuotteisiin ja Palveluihin liittyvät teollis- ja tekijänoikeudet ja kaikki ROCKWOOL:in kehittämä on ROCKWOOL:in omaisuutta, kuten mallit, tuotemerkit, tekijänoikeudet, patenttioikeudet, verkkotunnukset, liikesalaisuudet ja muut immateriaalioikeudet, pakkaukset, lähdekoodi, valmistelumateriaali ja sen nimeäminen.

14. Erimielisyydet

ROCKWOOL:in ja Asiakkaan väliset erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikuedessa pohjautuen Suomen lakeihin.

15. Vientirajoitukset ja seuraamukset

ROCKWOOL noudattaa voimassa olevia EU:n Yhdysvaltojen, YK:n sekä kansallisia vientirajoituksia jotka kieltävät tiettyjen Tuotteiden ja Palveluiden myymisen tiettyihin maihin tai tietyille yhtiöille tai yksityishenkilöille.

Mikäli Asiakas hankkii Tuotteita tai Palveluita vientiin, tulee Asiakkaan noudattaa kyseisiä vientirajoituksia ja Asiakas vastaa kaikista mahdollista seuraamuksista niihin liittyen.

16. ROCKWOOL Code of Conduct

ROCKWOOLlilla on käytössä “Code of Conduct” liiketoimintaetiikan ohjeistus joka edellyttää ROCKWOOL:ilta korkeaa moraalia. ROCKWOOL on sitoutunut YK:n Global Company -ohjelmaan joka edellyttää yhtiöltä vastuullista toimintaa liittyen ihmisoikeuksiin, työvoimaan, ympäristöön ja lahjonnan vastaiseen työhön. ROCKWOOL edellyttää Asiakkailtaan sitoutumista samoihin periaatteisiin.

ROCKWOOL:illa on käytössä “whistle blower” ilmoitusjärjestelmä joka mahdollistaa kolmansien osapuolten ilmoittavan vakavista ja arkaluontoisista huolista liittyen liiketoimintaetiikkan rikkomiseen. Lisätietoja ROCKWOOL:in Code of Conduct -ohjeistuksesta löytyy verkkosivuiltamme www.ROCKWOOLgroup.com.

17. Muut asiat

ROCKWOOL:illa on oikeus oman harkintansa perusteella käyttää kolmansia osapuolia näiden M&T ehtojen velvoitteiden täyttämiseen.

ROCKWOOL:illa on oikeus siirtää Sopimus ilman Asiakkaan suostumusta muulle ROCKWOOL konserniin kuuluvalle yhtiölle, osakkuusyhtiölle tai kolmannelle osapuolelle.